Bíbor Fotólabor

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Bíbor Kiadó Bt. (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Bíbor Kiadó Bt.  adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.miskolcfoto.com/adatvedelmi-tajekoztato címen.

A Bíbor Kiadó Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Bíbor Kiadó Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Bíbor Kiadó Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Bíbor Kiadó Bt. a személyes adatokat az önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben, minden esetben célhoz kötötten kezeli.

Egyes esetekben az adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű. Ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk a figyelmedet.

A Bíbor Kiadó Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A szolgáltató elérhetőségei:

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a szinvafoto@gmail.com és a biborkisado@gmail.com elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: Bíbor Kiadó Bt.

Székhely: 3516 Miskolc, Ginzery Sándor utca 19.

Postacímünk: 3530 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 2-4. fsz.

Cégjegyzékszám: 05-06-001106

Adószám: 21231131-02-05

Telefonszám: 06-46/320-800

E-mail: szinvafoto@gmail.com

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A Bíbor Kiadó Bt. tárhely szolgáltatójának neve, címe: Oleander Informatikai Kft. 3534, Miskolc, Gőz u. 7.

A szolgáltató által kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése: Honlap látogatása

Az adatkezelés célja: Célunk a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Jogalap: Cégünk jogos érdeke

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, a böngésző típusa


Tevékenység megnevezése: Regisztráció a honlapon

Az adatkezelés célja: A fotókidolgozás szolgáltatásainak igénybe vétele, Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, a számlázás kezelése, panaszok kezelése, vásárlókkal való kapcsolattartás.

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, reisztráció időpontja


Tevékenység megnevezése: Webáruház (fotó feltöltés) használata

Az adatkezelés célja: Megrendelések kezelése és teljesítése, a számlázás kezelése,

Jogalap: hozzájárulás, szerződés, jogszabályi rendelkezés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, a vásárlás adatai (fényképek mennyisége, ára, kidolgozási határidő, időpont), számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám (emelet, ajtó), a megrendeléshez tartózó megjegyzés


Tevékenység megnevezése: Hírlevél szolgáltatás

Az adatkezelés célja: Új termékekről, akciókról való téjákoztatás

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: Név, e-mail cím


Tevékenység megnevezése: Direkt marketing szolgáltatás

Az adatkezelés célja: Új termékekről, akciókról való téjákoztatás, illetve az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról való tájékoztatás

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok: Név, e-mail cím


Tevékenység megnevezése: Ügyintézés, kapcsolat

Az adatkezelés célja: Érdeklődésre, észrevételre, panaszra válaszadás

Jogalap: jogi kötelezettség

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, üzenet


Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekről a miskolcfoto@gmail.com e-mail, illetve postacímünkön kérhetsz további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük az általad megadott elérhetőségre.

Cookie-k (sütik) kezelése:

küldik este !!!

Általános adatkezelési irányelvek

A szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Bíbor Kiadó Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható:

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett tájékoztatást kérhet
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet

Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a Bíbor-Fehér FOTÓ, 3530 Miskolc, Bajcsy ZS. u. 2-4. címen,
 • e-mail útján a szinvafoto@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a 06-46/320-800 számon

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni

Közösségi oldalak

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook vagy Google+ közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook vagy Google+ közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.