Bíbor Fotólabor

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.com / biborfotolabor.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei (továbbiakban: Vásárló) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

1.  A szolgáltatás leírása

A vásárló által a www.miskolcfoto.com / www.biborfotolabor.hu honlapon található képfeltöltő rendszer útján a Szolgáltató részére feltöltött digitális fényképek előhívása, valamint további, hozzá kapcsolódó fotókidolgozási szolgáltatások megrendelése.

1.1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

1.1.1. A vásárló a honlapon a //miskolcfoto.com/foto-feltoltes/ oldalon tud regisztrálni, a regisztrációs adatok megadásával és a "Regisztrálok" gomb magnyomásával.

1.1.2. A regisztrációt követően egy e-mailt küldünk, amelyben a vásárló megerősítheti regisztrálási szándékát az adott linkre kattintva!

1.1.3. A vásárló  a regisztráció megerősítést követően a //miskolcfoto.com/foto-feltoltes/oldalon tud belépni az online feltöltő rendszer használatához.

1.1.4. A regisztrált felhasználók megkapják oldalunk - bizonyos időszakonként megjelenő - elektronikus hírlevelét, melyben a friss hírekről kaphatnak rendszeres tájékoztatást.

A feltöltő rendszer használatáról a //miskolcfoto.com/utmutato-a-feltolteshez/ oldalon található részletes leírás.

2. Az ÁSZF hatálya:

2.1. Jelen ÁSZF 2024. március hónap 28. napjától hatályos.

3. Az ÁSZF alanyai:

3.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Bíbor Kiadó Bt.-re mint Szolgáltatóra, másrészről a miskolcfoto.hu online feltöltőrendszer használóira, mint Vásárlóira.

a) Szolgáltató: Bíbor Kiadó Bt. (székhelye: 3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19., adószám: 21231131-2-05, cégjegyzékszám: 05-06-001106), elektronikus levelezési címe: szinvafoto@gmail.com

b) Vásárló: az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások megrendelője.

4. A szerződés létrejötte:

4.1. A vásárló részéről a fotók feltöltése és megrendelése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. A Vásárló és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. A Vásárló e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. 

4.4. A Vásárló jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció/Megrendelés során tett írásbeli nyilatkozattal (checkbox) fogadja el.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.1. A Vásárló jogosult az általa feltöltött fotók előhívatására és átvételére, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

5.2. A vásárló jogosult a szerződés tárgyát képező online feltöltő rendszerrel kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

5.3. A Vásárló köteles az általa megrendelt fotók díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

  • a szolgáltatás díja a Szolgáltató oldalán a //biborfotolabor.hu/foto-arak/ alatt található
  • fizetési határidő: a Vásárló a fényképek elkészülte után, azok átvételekor fizet készpénzben
  • a fotókat legkésőbb a megrendelés elkészítését követően 30 napon belül át kell venni.

5.4. A Vásárló köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Vásárló felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben a Vásárló e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.5. A Vásárló hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az aktuális akciókról, változásokról, az Online fotótanfolyamot és a szolgáltatásokat érintő hírekről. A Vásárló jogosult a szinvafoto@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

5.6.  Természetes személy Vásárló tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a feltöltő rendszerben megrendelt fotók méret és darabszám szerinti elkészítésére, legyártására.

6.2. A Szolgáltató a megrendelés napjától kezdődően felel a szolgáltatás működőképességéért, a fényképek előhívásáért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Vásárlót nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik.
A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Vásárló által igényelt fotók felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3. A Szolgáltató köteles a feltöltő rendszerben megrendelt képeket határidőn belül elkészíteni, az esetlegesen felmerülő hibákat lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 96 órán belül kijavítani.

6.4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Vásárlót értesíteni.

6.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. A Vásárló e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.7. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Vásárlót, hogy a Szerződés teljesítéséhez a Vásárló alábbi adatait kezeli: természetes személy Vásárló neve, Vásárló állandó lakcíme, Vásárló telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy esetén: Vásárló cégnevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét.)

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, a Vásárló azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. A Vásárló adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. A Szolgáltató a Vásárló adatait kizárólag a Vásárló hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. A Vásárló az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 5. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

7.  A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

7.1. A Szerződés megszűnik:

  • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
  • a Vásárló az ÁSZF 7.3. pontban meghatározott határidőben való megrendelés lemondásával 
  • felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

7.2. A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés kötést megelőzően a //miskolcfoto.hu/vasarloi-tajekoztato/ (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) útján tesz eleget.

7.3. Elállási/Felmondási jog

A megrendeléstől való elállásra, (a fotók folyamatos gyártása miatt) az online fotókidolgozásra leadott megrendelés módosítására, a megrendelés leadását követően 4 óra áll rendelkezésre.

7.4. A Szolgáltató, illetve a Vásárló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Előfizető az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

7.5. A Szolgáltató, illetve a Vásárló az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél e-mail címére köteles megküldeni.

  • Szolgáltató e-mail címe: szinvafoto@gmail.com
  • Vásárló e-mail címe: a regisztrációkor megadott e-mail cím.

8. Fizetési módok

A fizetés történhet:

8.1 készpénzben vagy bankkártyával a fotók átvételekor (csak személyesen)
- Készpénzben, a Bíbor Fotólaborban (3527 Miskolc, Centrum Áruház, Széchenyi u. 111. földszint).

8.2 előre utalással, vagy a futárnál házhozszállítás esetén

- az árakról a //miskolcfoto.com/foto-arak/ oldalon tájékozódhat

9. Fényképek átvétele:

9.1 Személyesen üzletünkben

9.2 Személyesen üzletünkben

9.3 Házhoz szállítás (postával): 1990.-

9.4 Postán maradó: 990.-

9.5 Postapont: 990.-

9.6 MPL csomagautomata: 990.-

 10. Utánvétel költsége (csomagautomata vagy házhozszállítás esetén):

10.1 Előreutalással bankszámlánkra - ingyenes
 (Ebben az esetben csak a fényképek árát és a csomagautomata/házhozszállítás költségét kell fizetni! Az utánvét költségét nem!)

10.2 Fizetés az automatánál, vagy a futárnál: + 275.-Ft

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás (Online feltöltő rendszer) használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. A Vásárló a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

11.2. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlóit, hogy a www.miskolcfoto.com oldalain található képek, videók, szövegek a Szolgáltató tulajdonát képezik.

11.3. A Szolgáltató fenntartja az ár változtatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

11.4. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

11.5. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit a  www.miskolcfoto.hu oldal felületén jól látható módon köteles elhelyezni.

12. Vis major

12.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

12.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a  harminc napot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

12.3. Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

12.4. A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

13.Vegyes rendelkezések

13.1. Szolgáltató és Vásárló kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

13.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

13.3. Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Miskolc, 2022. június 1.

Az Általános szerződési feltételek letölthető formában az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:

aszf_2023.pdf